मोटरसाइसल खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्रको आव्हानको सुचना

गाउँपालिकाको GIS नक्सा