FAQs Complain Problems

लोमन्थाङ राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लोमन्थाङ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०८० ७९/८० 07/09/2023 - 13:18 PDF icon लोमन्थाङ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०८०.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/09/2023 - 13:17 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ७९/८० 07/09/2023 - 13:13 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड,२०८० ७९/८० 07/09/2023 - 12:49 PDF icon परम्परागत उपचारकको सूचिकरण मापदण्ड,२०८०.pdf
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/09/2023 - 12:47 PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९/८० 07/08/2023 - 23:07 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८० ७९/८० 07/08/2023 - 23:03 PDF icon सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८०.pdf
सञ्चित कोष आलेप कार्यविधी २०८० ७९/८० 07/08/2023 - 22:52 PDF icon सञ्चित कोष आलेप कार्यविधी २०८०.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 07/08/2023 - 22:51 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/08/2023 - 22:49 PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
लोमन्थाङ गाउँपालिका टनेल घर निर्माण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/03/2023 - 16:46 PDF icon टनेल प्लास्टिक निर्माण कार्यविधि, २०७९.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/03/2023 - 16:13 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ .pdf
बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 05/03/2023 - 16:11 PDF icon बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/30/2023 - 16:37 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/26/2023 - 22:49 PDF icon 14.Upabhokta Samiti Gathan Karyabidhi 2074_0.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी राजपत्र ७४/७५ 04/23/2023 - 16:55 PDF icon Rajapatra Prakashan 2074.pdf